logo

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
กรมศิลปากร


1. บทนำ

     กรมศิลปากร ตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านเชื่อมั่นว่า กรมศิลปากร มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีจุดประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาการให้บริการสู่ประชาชนที่ดียิ่งขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล>”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้ จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการใช้งาน เว็บแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ www.finearts.go.th และเว็บไซต์ภายใต้ Domain name .finearts.go.th นโยบายบอกให้ท่านทราบถึงวิธีที่ กรมศิลปากร รวมทั้งผู้พัฒนาระบบงาน Web Application และ Application ให้แก่กรมศิลปากร เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ผู้ใช้งาน”, “ท่าน”) ผ่านการใช้งาน Web Application และ Application ของกรมศิลปากร บนเว็บไซต์ หรือโทรศัพท์มือถือทั้งในระบบ Android และ ios (“ระบบ”) ซึ่งดำเนินการโดย กรมศิลปากร รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของ กรมศิลปากร

     นโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านได้อ่านโดยละเอียดและเข้าใจ ดังนั้นการที่ท่านเข้าใช้งานและใช้บริการบนระบบดังกล่าวนั้น หมายความว่าท่านได้ยินยอมให้กรมศิลปากรใช้ข้อมูลของท่านซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวิธีการดังที่กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้และท่านอนุญาตให้กรมศิลปากรจัดการข้อมูลของท่านในลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายโดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

2. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย

     นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับ กรมศิลปากร ในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ครอบคลุมการใช้งาน หรือบริการของกรมศิลปากร บน Web Application และ Application โดย กรมศิลปากร เจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากร พนักงานตามสัญญา หน่วยธุรกิจหรือหน่วยงานรูปแบบอื่นที่ดำเนินการโดยกรมศิลปากร และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของกรมศิลปากร (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดยกรมศิลปากร (รวมเรียกว่า “บริการ”) และเป็นการถือว่าท่านอนุญาตและตกลงให้ความยินยอมต่อ กรมศิลปากร ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และนโยบายอื่นๆ ของกรมศิลปากร เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการต่างๆ และการอื่นๆ ตามที่กรมศิลปากรเห็นสมควร

     บุคคลมีความสัมพันธ์กับกรมศิลปากร ตามความในวรรคแรก รวมถึง

 1. บุคคลธรรมดา
 2. ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง
 3. คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
 4. กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ผู้แทน ตัวแทน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรมศิลปากร
 5. ผู้เข้าชม ผู้รับบริการ หรือผู้ใช้งานของกรมศิลปากร ภายใต้การให้บริการผ่านระบบดิจิทัล ระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ระบบงาน แอปปลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น
 6. เว็บไซต์ที่ให้บริการ ของกรมศิลปากร www.finearts.go.th และเว็บไซต์ภายใต้ Domain Name .finearts.go.th รวมไปถึงระบบงาน แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นซึ่งควบคุมดูแลโดยกรมศิลปากร
 7. บุคคลอื่นที่ กรมศิลปากร เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ผู้ค้ำประกัน ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น
     ข้อ 1) ถึง 6) เรียกรวมกันว่า “ท่าน

     นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว กรมศิลปากร อาจกำหนดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ กรมศิลปากร เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง

     ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสำคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและนโยบายนี้ ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น

3. คำนิยาม

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ กรมศิลปากร เก็บรวบรวม
     กรมศิลปากร เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ กรมศิลปากร เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดย กรมศิลปากร หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับ กรมศิลปากร ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดย กรมสิลปากร เป็นต้น
 2. ข้อมูลที่ กรมศิลปากร เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ กรมศิลปากร ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เช่น การสมัครสมาชิกหรือใช้งาน Web Application และ Application ของกรมศิลปากร ซึ่งท่านอาจกระทำด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้
  1. ท่านสามารถสร้างบัญชีสมาชิกด้วยตนเองโดยการให้ข้อมูลต่างๆ แก่ระบบ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ในการจัดส่ง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รหัสผ่าน และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปถ่ายของท่าน (รูปโปรไฟล์) หรือ
  2. โดยผ่านการยืนยันตัวตน จากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเบอร์โทรศัพท์ e-mail ซึ่งท่านจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ตรงตามปัจจุบัน โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น ท่านตกลงและให้ความยินยอมแก่กรมศิลปากร ในการตรวจสอบ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ
  3. ข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลที่กรมศิลปากรให้บริการ : ท่านยินยอมให้กรมศิลปากร จัดเก็บและใช้งานข้อมูลการเลือกดูข้อมูล และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในระบบที่กรมศิลปากรให้บริการ ในด้านต่างๆ เช่น ระบบให้บริการเอกสารจดหมายเหตุเพื่อประชาชน ระบบให้บริการนำหรือส่งโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร ระบบอ่านหนังสือ ระบบ E Service ระบบ Smart Museum ระบบ Virtual Historical Park อุทยานประวัติสาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ FADiscovery เป็นต้น และการนำเสนอข้อมูลให้แก่ท่านได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
  4. ข้อมูลสถานะผู้ใช้งานและประวัติการใช้งาน : ท่านยินยอมให้กรมศิลปากร ตรวจสอบและใช้งานข้อมูลสถานะปัจจุบันของท่าน เช่น ข้อมูลประเภทสมาชิก ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลประวัติการใช้งานระบบ ข้อมูลประวัติการสั่งซื้อสินค้าและบริการของกรมศิลปากร เช่น ระบบการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดง ระบบการจำหน่ายหนังสือของกรมศิลปากร เป็นต้น เพื่อการแสดงผลข้อมูลในระบบ และการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตต่อไป
  5. ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม : เมื่อท่านทำการตอบแบบสอบถามใดๆที่เกิดขึ้นในระบบ ท่านตกลงให้กรมศิลปากรสามารถทำการจัดเก็บ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลนั้นๆเพื่อการส่งวัตถุประสงค์อื่นใด ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้
  6. ข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ : กรมศิลปากรอาจรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์สื่อสารของผู้ใช้งาน และที่มีการถูกบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของกรมศิลปากรโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงไอพีแอดเดรส คุณสมบัติของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ข้อมูลระบบปฏิบัติการ หมายเลขประจำเครื่อง ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ พิกัดที่ตั้งของอุปกรณ์ เป็นต้น
  7. ข้อมูลการใช้งานระบบ : กรมศิลปากรอาจเก็บข้อมูลการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน เช่น วันเวลาการใช้งานระบบ กิจกรรมการใช้งานระบบ การตั้งค่าระบบ การตั้งค่าภาษาเวอร์ชั่น เป็นต้น
 3.      ข้อมูลส่วนบุคคลที่ กรมศิลปากร เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่ กรมศิลปากร เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่ กรมศิลปากร มีหน้าที่ตามพันธกิจในการดำเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงจากความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้
       นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่ กรมศิลปากร ดังนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่ กรมศิลปากร
     ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการของ กรมศิลปากร อาจเป็นผลให้ กรมศิลปากร ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
     กรมศิลปากร พิจารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสมและตามบริบทของการให้บริการ ทั้งนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ กรมศิลปากร ใช้ ประกอบด้วย